Reklamacje i zwroty

Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Gwarancja na produkt nie obejmuje montażu oraz uszkodzeń powstałych podczas montażu - rozdarcia, przetarcia, zarysowania, rozciągnięcia materiału i nieprawidłowe pasowanie brytów.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych tapet w postaci rys, dziur w tapecie i ścianie.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku szorowania i używania detergentów.
 4. W przypadku wadliwych towarów lub błędów w realizacji zamówienia, Sprzedawca gwarantuje ich wymianę na towar nieuszkodzony lub właściwy w terminie 7 dni roboczych od uznania reklamacji.
 5. Produkty będące przedmiotem reklamacji powinny być odesłane paczką wraz z dokumentem sprzedaży (paragonem/fakturą).
 6. Nieuzasadnione reklamacje, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru, nieprawidłowej aplikacji grafiki lub aplikacji na niewłaściwym podłożu (niezgodne z instrukcją zamieszczoną na stronie www.yourwall.pl) nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa Klient.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wizualizacji i oznacza ostateczne potwierdzenie wyglądu, ułożenia, rozmiaru i proporcji wzoru, a także potwierdzenia wybranego materiału.
 8. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie złożone zamówienie. Reklamacje złożone ze względu na treść zamówienia - materiał, wzór, rozmiar nie będą uwzględniane.
 9. Każda tapeta przed aplikacją na ścianie powinna być sprawdzona na powierzchni płaskiej (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na www.yourwall.pl) - pasowanie koloru, łączeń i wzoru (z uwzględnieniem zakładki w przypadku tapet zmywalnych samoprzylepnych). Reklamacje złożone po naklejeniu na ścianę, z pominięciem elementu sprawdzenia tapety na powierzchni płaskiej nie będą uwzględniane. W przypadku niepasujących wzorów lub kolorów pomiędzy brytami reklamacje należy składać przed aplikacją na ścianę - poprzez zrobienie zdjęć wysłanie na adres mailowy sklep@yourwall.pl.
 10. Nie produkujemy tapet metalizowanych. Kolor złota, srebra i miedzi jest kolorem wydrukowanym czyli imitującym kolor złota, srebra i miedzi.
 11. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy kolorem w wizualizacji produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu. Nie jest to podstawą reklamacji.
 12. Wszystkie tapety i fototapety są produktami wykonywanymi każdorazowo na zindywidualizowane zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi.
 13. Zwracany towar należy odsyłać w oryginalnym opakowaniu, dobrze zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie, razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.
 14. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 15. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo do złożenia reklamacji.
 16. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i siedzibę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
  b) oznaczenie przedmiotu reklamacji,
  c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
  d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 17. Klient będący Konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
  a) wymiany Towaru na nowy,
  b) naprawy wadliwego Towaru,
  c) obniżenia ceny,
  d) o ile wada uniemożliwia naprawienie produktu może odstąpić od umowy.
 18. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy Towaru, tylko jeśli byłoby to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia.
 19. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogłyby wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.
 20. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.
 21. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przesyła Konsumentowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, na adres Klienta lub jego adres poczty elektronicznej podanej w trakcie składania zamówienia.
 22. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, w szczególności, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Angelikę Łączkowską prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AML z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. T. Kościuszki 41/47, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 956 107 08 53, REGON: 340 565 227, telefon kontaktowy: 600 380 606, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:
  a) w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy tj.: 87-100 Toruń, ul. T. Kościuszki 41/47,
  b) drogą elektroniczną na adres: sklep@yourwall.pl.
 4. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.
 2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 5. Klient proszony jest o zwrot Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu internetowego tj. 87-100 Toruń, ul. T. Kościuszki 41/47.
 6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.